Máš dotaz? +420 720 420 777 (Po-Ne 7:00-22:00)
Femur.cz
Fonendoskopy
Chirurgické šití
Pitevna
Ostatní diagnostika

Obchodní Podmínky

 

I. ÚVODEM

1. Jsme Femur.cz s.r.o. se sídlem Bártlova 47/27, Horní Počernice, Praha 19300. V obchodním rejstříku máme identifikační číslo 10771298 a jsme vedeni u městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 348174. Na webu jsme jako internetový obchod na stránkách femur.cz, kde vždy naleznete aktuální telefonní číslo a email.

2. Tyto obchodní podmínky stanovují naše práva a povinnosti, kterými se my jako prodávající musíme řídit. Na druhou stranu obsahují ale i povinnosti spotřebitele, kterými se zase budete muset řídit vy jako kupující.

3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká odesláním objednávky. Jsou sepsány dle § 1751 a násl. zákona č. 89 / 2012 Sb., občanského zákoníku a jakýkoliv rozpor ve znění se podřizuje občanskému zákoníku.

4. Pro větší komfort jsme texty obchodních podmínek přeložili, nicméně jakýkoliv rozpor se řídí zněním v českém jazyce, ve kterém se společně s kupní smlouvou uzavírají

 

II. ZBOŽÍ A CENY

1. Informace o zboží včetně ceny a jeho vlastnostech naleznete na našem internetovém obchodě. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. To nevylučuje možnost sjednání kupní smlouvy za jiných podmínek.

2. Na webu jsou dále zveřejněny informace o dalších poplatcích, např. za dodání nebo personalizaci zboží.

3. Případné slevy na zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodneme-li se jinak.

 

III. OBJEDNÁVKA A KUPNÍ SMLOUVA

1. Objednávku zboží provádíte vyplněním objednávkového formuláře.

2. Při zadávání objednávky si vyberete zboží, počet kusů, způsob platby a doručení.

3. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko Objednat (nebo jeho překladem). Údaje uvedené v objednávce jsou Vámi považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení o tom, že jste se seznámili s těmito obchodními podmínkami a podmínkami o zpracování osobních údajů.

4. Neprodleně po obdržení objednávky Vám zašleme potvrzení o obdržené objednávce na emailovou adresu, kterou jste zadali. Toto potvrzení se považuje za uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je tedy uzavřena odesláním potvrzení o objednávce na zadanou emailovou adresu.

5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůžeme splnit, zašleme Vám na emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena Vaším potvrzením o přijetí této nabídky.

6. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné.

7. V případě, že z naší strany došlo k chybnému uvedení ceny zboží, nejsme povinni Vám dodat zboží za tuto chybnou cenu ani v případě, že Vám bylo zasláno automatické potvrzení o přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. Bez zbytečného odkladu Vás o chybě budeme informovat a na emailovou adresu Vám zašleme pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena Vaším potvrzením o přijetí této nabídky.

 

IV. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

1. Na našem webu se můžete registrovat a objednávat pak snadněji ze svého zákaznického účtu. Objednávat zboží samozřejmě můžete i bez registrace.

2. Při registraci a při objednávání zboží jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje vedené v uživatelském účtu jste při jakékoliv jejich změně povinni aktualizovat. Údaje uvedené v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou tak námi automaticky považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Jste povinni zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého zákaznického účtu. Neneseme odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Nejste oprávněni umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Máme právo zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy registrovaná osoba poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Berete na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu našich systémů.

7. Založením zákaznického účtu souhlasíte se zpracováním dat, která jsou pro práci se zákaznickým účtem nezbytná. Prodávající více popisuje zpracování osobních údajů v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Cenu zboží a případné další příplatky můžete uhradit následujícími způsoby:
– bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2001972265/2010, vedený u Fio banka a.s.
– bezhotovostně platební kartou
– dobírkou v hotovosti při předávní zboží přepravní společností
– v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na výdejním místě Zásilkovna

2. Společně s kupní cenou jste povinni uhradit příplatky spojené s nákupem, a to v předem smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i příplatky.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupujete podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5. V případě bezhotovostní platby je Váš závazek uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

6. Nepožadujeme předem žádnou zálohu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

7. Zboží Vám dodáme podle smluveného způsobu doručení, tedy:
– na Vámi určenou adresu v objednávce
– prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou jste určili v objednávce
– osobním odběrem na dohodnutém místě

8. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

9. Příplatek za dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce a v potvrzení objednávky. Můžeme si ale smluvit individuální způsob dodání a jinou výši příplatku.

10. Jsme-li podle kupní smlouvy povinni dodat zboží na Vámi určené místo, jste Vy povinni převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, jste povinni uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

11. Při převzetí zboží od přepravce jste povinni zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusíte zásilku od přepravce převzít.

12. Vystavíme Vám daňový doklad – fakturu. Daňový doklad odesíláme v elektronické podobě jako přílohu k potvrzení o přijetí objednávky.

13. Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně příplatků, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží na Vás přechází okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinili.

 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Pokud jste s námi uzavřeli kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, máte právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží.

3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musíte odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

4. Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využít náš formulář k odstoupení od smlouvy.

5. Pokud jste odstoupili od smlouvy, jste povinni vrátit nám zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Nesete náklady spojené s navrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6. Odstoupíte-li od smlouvy, vrátíme Vám bezodkladně celou částku za zboží, kterou jsme od Vás přijali. Nejsme povinni vrátit Vám příplatky spojené s dopravou zboží. Přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali. Jiný způsob využijeme jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit.

7. Odstoupíte-li od kupní smlouvy, nejsme povinni vrátit Vám přijaté peněžní prostředky dříve, než nám zboží předáte nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

8. Zboží musíte vrátit nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží, včetně námi provedené personalizace (např. gravírování), jsme oprávněni jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

9. My jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu nedostupnosti zboží. V takovém případě Vás bezodkladně informujeme na emailové adrese uvedené v objednávce a vrátíme ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně všech příplatků, které jsme od Vás přijali, a to stejným způsobem, popřípadě po dohodě jiným způsobem.

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Odpovídáme za to, že:
– zboží při převzetí nemá vady
-zboží má vlastnosti, které jsme popsali
– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme
– zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze
– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

2. Jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. V případě výskytu vady nám můžete předložit reklamaci a požadovat:
– výměnu za nové zboží
– opravu zboží
– přiměřenou slevu z kupní ceny

4. Máte v určitých případech právo odstoupit od smlouvy, a to:
– pokud má zboží podstatnou vadu
– pokud nemůžete věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě
– při větším počtu vad zboží

5. Jsme povinni přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Jsme povinni Vám vydat potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. O reklamaci rozhodneme bezodkladně, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Vy pak máte právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy nám doručíte uplatnění práva z vadného plnění.

7. Právo z vadného plnění Vám nenáleží, pokud jste před převzetím věci věděli, že věc má vadu, anebo pokud jste vadu sami způsobili.

8. V případě oprávněné reklamace máte právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo u nás můžete uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

9. Vámi zvolený způsob reklamace pro nás není závazný.

10. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634 / 1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

VIII. KOMUNIKACE

1. Veškerá naše vzájemná komunikace může probíhat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Vy nám doručujete korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách, případně na emailovou adresu, ze které Vám odpovíme. My Vám korespondenci doručujeme na emailovou adresu uvedenou ve Vašem zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

1. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte jako spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na Váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo vyřešit přímo s námi. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste poprvé uplatnili své právo, které je předmětem sporu, u nás. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá naše vzájemná ujednání se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak si sjednáváme, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena Vaše spotřebitelská práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Nejsme vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez našeho souhlasu.

4. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání internetového obchodu nesmíte používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by Vám nebo třetím osobám mohla umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Tímto na sebe přebíráte nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který si můžete stáhnout zde ve formátu PDF.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 19.4.2021

0
Košík